Etyka publikacji

Zespół redakcyjny czasopisma Diametros czuwa nad ścisłym przestrzeganiem etycznych zasad obowiązujących publikacje naukowe. Wdrażając wytyczne Komitetu do spraw Etyki Wydawniczej (COPE) zachęcamy współpracujących z nami autorów i recenzentów do wnikliwego przestudiowania i sumiennego stosowania zaleceń gwarantujących wysoką jakość i rzetelność publikowanych prac. Dokładamy wszelkich starań, by zapobiegać nadużyciom w procesie wydawniczym i pozostajemy do dyspozycji w przypadku wszelkich pytań lub wątpliwości dotyczących powierzanych nam treści.

Etyczny nadzór nad publikacją

W trosce o przestrzeganie etycznych standardów publikacji oraz należyte reagowanie w przypadku potencjalnych nadużyć, redakcja Diametros stosuje wytyczne i zalecenia Komitetu COPE. Obowiązkiem autorów, recenzentów, współautorów i redaktorów jest zarówno zapobieganie niewłaściwym praktykom wydawniczym, jak i rozpoznanie ich wystąpienia i podejmowanie niezbędnych kroków zaradczych. Do tego rodzaju budzących wątpliwości etyczne praktyk zaliczamy, między innymi, proponowanie tekstów wcześniej publikowanych lub nieróżniących się w istotny sposób od wcześniej publikowanych, wszelkie formy plagiatu, nieprawdziwe informacje o autorstwie (autor widmo, autor gościnny lub grzecznościowy), nieprawidłowe oznaczanie afiliacji, nierzetelne cytowania, fałszowanie danych i manipulowanie materiałami graficznymi, nadużycia i dyskryminację w procesie recenzji lub redakcji, nieprzestrzeganie praw autorskich, naruszanie poufności, czy też nieujawnianie konfliktów interesów.

Autorzy i współtwórcy

Osoby nadsyłające swoje prace zobowiązują się w formularzu zgłoszeniowym potwierdzić autorstwo proponowanego tekstu i podać wszystkich ewentualnych współautorów. Przyjmujemy definicję autorstwa akceptowaną w naukach humanistycznych, a także opieramy się na standardach wypracowanych przez „The International Committee of Medical Journal Editors” (ICMJE, Defining the Role of Authors and Contributors). Redaktorzy, członkowie Rady i członkowie Kolegium "Diametros" są wyłączeni z podejmowania decyzji dotyczących publikacji tekstów, których są autorami lub współautorami, a także w innych przypadkach konfliktu interesów. Ma to na celu zarówno należyte uwzględnienie poszczególnych twórców artykułu, jak i ustalenie odpowiedzialności za materiały proponowane do publikacji. Oczekujemy od autorów rzetelnego i wyczerpującego wymienienia współpracowników, którzy wnieśli istotny wkład w powstanie tekstu. W razie wątpliwości lub problemów dotyczących autorstwa, takich jak wymagające wyjaśnień prośby o zmianę listy autorów, a także podejrzenia lub zarzuty o nieprawdziwe informacje o autorstwie (autor widmo, autor gościnny lub grzecznościowy), redakcja podejmie stosowne kroki zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi COPE w tym temacie.

Skargi i odwołania

Decyzja o przyjęciu bądź odrzuceniu tekstu podejmowana jest przez redaktora naczelnego po zakończeniu procesu recenzji oraz przy uwzględnieniu stanowiska redakcji w sprawie bieżących priorytetów wydawniczych czasopisma. Decyzja redaktora naczelnego jest ostateczna i nie podlega odwołaniu, z wyjątkiem sytuacji, w których wskazane i należycie udokumentowane zostaną poważne usterki w procesie wydawniczym, na przykład konflikt interesów lub jaskrawa nieobiektywność recenzentów. W takim przypadku redakcja może zwrócić się o dodatkową opinię na temat artykułu w celu wydania nowej, ostatecznej decyzji. Pierwszeństwo przed rozpatrywaniem ewentualnych odwołań ma kierowanie do recenzji nowych zgłoszeń oraz sprawne wydawanie decyzji o ich publikacji. W przypadku wszelkich innych niż odwołania skarg lub uwag dotyczących funkcjonowania czasopisma, prosimy o bezpośredni kontakt z redakcją, która zobowiązuje się udzielić odpowiedzi i wyjaśnień w najszybszym możliwym terminie.

Konflikt interesów

Wszyscy uczestnicy procesu wydawniczego, od autorów i współautorów, przez recenzentów po członków redakcji, zobowiązani są ujawnić okoliczności, które mogą podważyć – lub być postrzegane jako podważające – ich obiektywizm i bezstronność czy to w referowaniu określonego tematu, czy też w ocenie nadsyłanych prac. Wszelkie rzeczywiste konflikty interesów, a także powiązania mogące być uznane za taki konflikt, natury finansowej ale nie tylko, należy niezwłocznie i otwarcie sygnalizować. Ma to na celu zapewnienie przejrzystości procesu wydawniczego, a w przypadku przyjęcia do publikacji zgłoszenia opatrzonego stosownym komentarzem, ma zapewnić czytelnikom możliwość samodzielnej oceny wpływu ujawnionych okoliczności na obiektywizm prezentowanej pracy.

Udostępnianie danych i reprodukcja wyników

W przypadkach uzasadnionych ze względu na charakter nadsyłanych do publikacji opracowań, autorzy mogą zostać wezwani do udostępnienia danych źródłowych, na podstawie których prowadzili badania. Obowiązkiem autorów jest adekwatne i wyczerpujące opisanie użytych metod, pozwalające innym badaczom na powtórzenie referowanych eksperymentów i weryfikację wyników. Potrzebę sporządzenia oświadczenia o dostępności danych źródłowych może zasygnalizować recenzent sporządzający opinię o nadesłanym tekście. Treść takiego oświadczenia ustalana będzie w porozumieniu z autorem.

Własność intelektualna

Czasopismo „Diametros” stosuje licencję "Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowa Licencja Publiczna/Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International Public License" (CC BY-NC 4.0). Na podstawie tej licencji autorzy zgadzają się, że ich prace mogą być zgodnie z prawem ponownie wykorzystywane do jakichkolwiek celów, z wyjątkiem celów komercyjnych, bez konieczności uzyskania uprzedniej zgody ze strony autora lub wydawcy. Każdy może prace te czytać, pobierać, kopiować, drukować, rozpowszechniać oraz przetwarzać, pod warunkiem poprawnego oznaczenia autorstwa oraz oryginalnego miejsca publikacji. Autorzy zachowują prawa autorskie do swoich utworów bez żadnych innych ograniczeń. Pełna informacja na temat licencji CC BY-NC: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode.

Dyskusje i sprostowania

W przypadku krytycznych komentarzy nadesłanych w odpowiedzi na ukazujące się w czasopiśmie artykuły, redakcja może – jeżeli uzna dyskusję za owocną i merytoryczną - zdecydować o ich publikacji, a także o publikacji odpowiedzi autora, z zastrzeżeniem poddania takich głosów w razie potrzeby procesowi recenzji analogicznemu jak przy publikacjach źródłowych.

W przypadku ujawnienia przekonujących dowodów mogących unieważnić lub zdyskredytować opublikowane prace, takich jak poważne błędy mogące zmienić interpretację wyników, a także wszelkich form nadużyć w procesie recenzji lub publikacji tekstów, redakcja wezwie autorów do złożenia stosownych korekt, a w razie konieczności przeprowadzi postępowanie wyjaśniające zgodnie z wytycznymi COPE. W zależności od skali wykrytych nieprawidłowości, opublikowany artykuł może zostać opatrzony erratą (powiązaną z oryginalnym wydaniem), wycofany (opatrzony znakiem wodnym informującym o wycofaniu, bez usuwania oryginału) lub – w wyjątkowych sytuacjach – usunięty z opublikowanego numeru czasopisma.